فرشید شهیدی، نویسنده و ایده پرداز راهبردی تبلیغات
چند نمونه
  • رادیویی آلبالوخشکه
  • تگ‌لاین مزمز
  • هدیه‌ی یلدا
  • دومینو
  • پارسیان
  • سونی
  • سینک آسیاب
  • بانک ملت
  • نیلپر
  • تعدادی بدون شرح‌
تماس

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلگرام

Username:  @FarshidCW

Link:  https://t.me/FarshidCW

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایمیل

info@farshidshahidi.com

farshid.cw@gmail.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
©2013 | FARSHID SHAHIDI, COPYWRITER | ALL RIGHTS RESERVED.